Outlet Concept Group sp. z o.o.
…………………………
…………………………
email: reklamacje@outletcg.pl
tel.: +48 530 365 030

....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................